Algemene voorwaarden Stichting Sixty Fruits

Inleiding 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Websites en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities

 1. Stichting Sixty Fruits, handelt onder de namen “Sixty Fruits” en “Rob Parry Originals” die tezamen in deze algemene voorwaarden “Sixty Fruits” worden genoemd. Onze bedrijfsgegevens vindt u onder aan deze Algemene voorwaarden.
 2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Sixty Fruits en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sixty Fruits en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 

 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sixty Fruits zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Sixty Fruits slechts bindend, als deze door Sixty Fruits uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Prijzen en informatie 

 1. Alle op de Website en in andere van Sixty Fruits afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Als er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sixty Fruits kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Sixty Fruits afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van fouten.
 4. Sixty Fruits kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 5. Indien sprake is van een 2e hands product dat wij restaureren, dan zijn dit “marge-artikelen” en die vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

 

 

Totstandkoming Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Sixty Fruits en het voldoen aan de daarbij door Sixty Fruits gestelde voorwaarden.
 2. Als blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Sixty Fruits het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

 

 

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Sixty Fruits is ontvangen, stuurt Sixty Fruits de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Sixty Fruits is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
 4. Sixty Fruits raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel over garantie en conformiteit.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
 6. Sixty Fruits is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, als het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

 Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt daarom geen herroepingsrecht toe.
 2. Het herroepingsrecht moet schriftelijk of elektronisch worden gemeld binnen 14 dagen na ontvangst levering.
 3. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient daarom zelf de retourkosten te dragen.
 4. Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Sixty Fruits

Bruningweg 19A

6827 BM Arnhem

 1. Al door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.
 2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en producten die speciaal voor de klant zijn nabesteld
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Producten die in de fysieke verkoopruimte zijn aangekocht;
 • Producten die door klanten zijn beschadigd

 

 Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Sixty Fruits volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sixty Fruits is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing als er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Als er door Sixty Fruits een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. Sixty Fruits staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 3. Een door Sixty Fruits, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Als het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Sixty Fruits daarvan in kennis te stellen.
 5. Garantie op tweedehands gerestaureerde meubelen, niet zijnde meubels voor gebruik in natte ruimten De klant mag er vanuit gaan dat Sixty Fruits tweede hands gerestaureerde meubelen deugdelijk restaureert. Om die reden geldt een garantie van 6 maanden op deugdelijk openen en sluiten van deuren en lades. Geen garantie wordt verleend op beschadigingen in fineer, het verkleuren van hout, dit omdat hout een natuurproduct is en “leeft”. Tevens kan de klant geen beroep doen op beschadigingen aan de binnenkant van het meubel of aan de achterkant van het meubel.
 6. Garantie op (tweedehands) kastjes die als badkamermeubel worden gebruikt. Als Sixty Fruits het meubel heeft geleverd met Topolie, dan is het meubel waterafstotend gemaakt (dit is dus niet waterbestendig). Na iedere 6 maanden zal de klant een nieuwe laag topolie moeten aanbrengen om het waterafstotende karakter te behouden. Stilstaand water op bovenbladen moet worden vermeden. Badkamers moeten goed worden geventileerd. Garantie op bovenbladen van hout die in badkamers worden toegepast is 6 maanden, garantie geldt voor het loslaten van fineer. Garantie geldt niet voor waterkringen en vlekken die ontstaan in het bovenblad. Het “gewoon” loslaten van fineer op bovenbladen -niet veroorzaakt door stoten/inkervingen- komt voor in 1 op de 100 gevallen. Als reparatie hiervan mogelijk is -naar het oordeel van Sixty Fruits- dan zullen we dat natuurlijk repareren. Als reparatie niet mogelijk is, dan mag de opdrachtgever kiezen voor: ontbinding van de overeenkomst, of zonder kosten een standaard wit HIMACS bovenblad door ons laten aanbrengen, waardoor het bovenblad waterbestendig wordt.  
 7. Garantie op Rob Parry Original producten (fauteuils, footstoolen)

De fabrieksgarantie hiervoor is 2 jaar. Garantie geldt voor productie-fouten. Verder geldt de garantie voor (mechanische) gebreken die ontstaan tijdens normaal gebruik, dit in redelijkheid. Mocht uw Rob Parry product buiten garantie een (mechanisch) gebrek vertonen, dan zullen wij u zoveel mogelijk trachten te helpen voor zo laag mogelijke kosten. Voor garantie op het meubelkussen die zijn gemaakt van Kvadratstoffen, geldt een garantie van 10 jaar. Voor de precieze garantie-bepalingen voor kvadratstoffen  verwijzen wij naar www.Kvadrat.dk

 1. Voor alle aanspraken op garantie en conformiteit geldt dat de Klant het product voor eigen risico en kosten naar Sixty Fruits moet (laten) vervoeren.
 2. Als Sixty Fruits de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel over aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel over garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Sixty Fruits, dan kan hij bij Sixty Fruits telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Sixty Fruits geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Als het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Sixty Fruits binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Sixty Fruits jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Sixty Fruits jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Sixty Fruits richting Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen als en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Sixty Fruits.
 5. De aansprakelijkheid van Sixty Fruits richting de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Sixty Fruits onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sixty Fruits ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sixty Fruits in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sixty Fruits meldt.
 7. In geval van overmacht is Sixty Fruits niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sixty Fruits gevestigd is.
 3. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Stichting Sixty Fruits, handelend onder de namen “Sixty Fruits” en “Rob Parry Originals”.